ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ – Audio Book by Dr.Gurmukh Singh

2
14

A A A

 

ਸਿਰਲੇਖ ਤੇ ਤਤਕਰਾ[audio:http://www.singhsabhacanada.com/wp-content/uploads/2011/02/puratan-sikh-ittehas-title-and-index1.mp3]ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ – 01[audio:http://www.singhsabhacanada.com/wp-content/uploads/2011/02/puratan-sikh-ittehas-chapter-11.mp3]ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ – 02 A[audio:http://www.singhsabhacanada.com/wp-content/uploads/2011/02/puratan-sikh-ittehas-chapter-2a1.mp3]ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ – 02 B[audio:http://www.singhsabhacanada.com/wp-content/uploads/2011/02/puratan-sikh-ittehas-chapter-2b1.mp3]ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ – 03 A[audio:http://www.singhsabhacanada.com/wp-content/uploads/2011/02/puratan-sikh-ittehas-chapter-3a1.mp3]ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ – 03 B[audio:http://www.singhsabhacanada.com/wp-content/uploads/2011/02/puratan-sikh-ittehas-chapter-3b1.mp3]ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ – 03 C[audio:http://www.singhsabhacanada.com/wp-content/uploads/2011/02/puratan-sikh-ittehas-chapter-3c1.mp3]ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ – 03 D[audio:http://www.singhsabhacanada.com/wp-content/uploads/2011/02/puratan-sikh-ittehas-chapter-3d1.mp3]ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ – 03 E[audio:http://www.singhsabhacanada.com/wp-content/uploads/2011/02/puratan-sikh-ittehas-chapter-3e1.mp3]ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ – 03 F[audio:http://www.singhsabhacanada.com/wp-content/uploads/2011/02/puratan-sikh-ittehas-chapter-3f1.mp3] ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ – 03 G[audio:http://www.singhsabhacanada.com/wp-content/uploads/2011/02/puratan-sikh-ittehas-chapter-3g1.mp3]ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ – 03 H[audio:http://www.singhsabhacanada.com/wp-content/uploads/2011/02/puratan-sikh-ittehas-chapter-3h1.mp3]ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ – 04 A[audio:http://www.singhsabhacanada.com/wp-content/uploads/2011/02/puratan-sikh-ittehas-chapter-4a1.mp3]ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ – 04 B[audio:http://www.singhsabhacanada.com/wp-content/uploads/2011/02/puratan-sikh-ittehas-chapter-4b1.mp3]ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ – 05 A[audio:http://www.singhsabhacanada.com/wp-content/uploads/2011/02/puratan-sikh-ittehas-chapter-5a1.mp3]ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ – 05 B[audio:http://www.singhsabhacanada.com/wp-content/uploads/2011/02/puratan-sikh-ittehas-chapter-5b1.mp3]ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ – 05 C[audio:http://www.singhsabhacanada.com/wp-content/uploads/2011/02/puratan-sikh-ittehas-chapter-5c1.mp3]ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ – 06 A[audio:http://www.singhsabhacanada.com/wp-content/uploads/2011/02/puratan-sikh-ittehas-chapter-6a1.mp3]ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ – 06 B[audio:http://www.singhsabhacanada.com/wp-content/uploads/2011/02/puratan-sikh-ittehas-chapter-6b1.mp3]