ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ 2015 ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ (Part 09-12)

1
15

A A A

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ 2015 ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ (Part 01-04) ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਦੇਖੋ

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ 2015 ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ (Part 05-08) ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਦੇਖੋ

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ 2015 ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ (Part 13-15) ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਦੇਖੋ

    [youtube width=”325″ height=”244″]https://www.youtube.com/watch?v=mG-J-WmsQnI[/youtube]   [youtube width=”325″ height=”244″]https://www.youtube.com/watch?v=Q6TBmlg9iyE[/youtube]
         
    [youtube width=”325″ height=”244″]https://www.youtube.com/watch?v=MgDYB2PhcaY[/youtube]   [youtube width=”325″ height=”244″]https://www.youtube.com/watch?v=LoCSyE7qQnU[/youtube]