ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ

2
20

A A A

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=AIrGgOviNag[/youtube]

 • Harmeet singh

  ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਬ ਜੀ 

          ਅਸੀ ਿਕੰਨੇ ਿਚਰਾ ਤੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 

  ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ

  ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੌਵੌ???? 

  ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸੌਗੇ

  ਿਕ ਮੁਰਗ਼ੀ ਪਹਿਲਾ ਆਈ ਸੀ ਿਕ ਅੰਡਾ

  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ

  ਪ੍ਰਮਾਨ ਦੇਕੇ ਹੱਲ ਕਰੋ ਜੀ 

   

  • Charnjit singh

   Palha thohadi dum dumdi